Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden Between2Culures / Tussen2Culturen

Definities
1. Between2Culures / Tussen2Culturen: Between2Culures / Tussen2Culturen, gevestigd
te Rosmalen onder KvK nr. 66053617.
2. Klant: degene met wie Between2Culures / Tussen2Culturen een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Between2Culures / Tussen2Culturen en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Between2Culures /
Tussen2Culturen.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Between2Culures / Tussen2Culturen zijn vrijblijvend, tenzij daarin
uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het
aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of
de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Between2Culures /
Tussen2Culturen zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van
de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Between2Culures / Tussen2Culturen slechts, nadat de
klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen
1. Alle prijzen die Between2Culures / Tussen2Culturen hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en
exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Between2Culures / Tussen2Culturen hanteert voor zijn producten of diensten, op
zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Between2Culures / Tussen2Culturen te allen
tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Between2Culures /
Tussen2Culturen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen
van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging
zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Between2Culures /
Tussen2Culturen vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Between2Culures /
Tussen2Culturen, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend
uurtarief is overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door Between2Culures / Tussen2Culturen een totaalbedrag
zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste
prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
8. Between2Culures / Tussen2Culturen is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Between2Culures / Tussen2Culturen de
klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de
opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
11. Between2Culures / Tussen2Culturen heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Between2Culures / Tussen2Culturen prijsaanpassingen meedelen
aan de klant.
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Between2Culures / Tussen2Culturen op te
zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

1. Between2Culures / Tussen2Culturen mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot
50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant
het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij
van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Between2Culures / Tussen2Culturen de klant
een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Between2Culures / Tussen2Culturen behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen
van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten
of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Between2Culures /
Tussen2Culturen gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de
klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan Between2Culures / Tussen2Culturen.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Between2Culures / Tussen2Culturen zijn verplichtingen
opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
de vorderingen van Between2Culures / Tussen2Culturen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Between2Culures /
Tussen2Culturen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Between2Culures /
Tussen2Culturen te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Between2Culures / Tussen2Culturen gerechtigd het recht van reclame
in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Between2Culures / Tussen2Culturen roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke
of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Between2Culures /
Tussen2Culturen, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van
reden ontbinden op voorwaarde dat:
• het product niet is gebruikt
• het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
• het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed,
badkleding, enz.)
• de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s,
cd’s, etc.)
• het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
• het product geen los tijdschrift of losse krant is
• het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
• de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1
bestelling
o zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
o zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@between2c.nl, indien
gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Between2Culures /
Tussen2Culturen, www.between2c.nl, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan Between2Culures / Tussen2Culturen, bij gebreke waarvan zijn
herroepingsrecht komt te vervallen.
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Between2Culures /
Tussen2Culturen indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet
voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Between2Culures / Tussen2Culturen deze kosten binnen
14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument,
op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Between2Culures / Tussen2Culturen heeft
geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Between2Culures / Tussen2Culturen kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval
producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien
van Between2Culures / Tussen2Culturen heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende
zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen
verschuldigd is aan Between2Culures / Tussen2Culturen.
3. Between2Culures / Tussen2Culturen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant
mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld
aan Between2Culures / Tussen2Culturen te verrekenen met een vordering op Between2Culures /
Tussen2Culturen.

Eigendomsvoorbehoud

1. Between2Culures / Tussen2Culturen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant
volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Between2Culures /
Tussen2Culturen op grond van wat voor met Between2Culures / Tussen2Culturen gesloten
overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Between2Culures / Tussen2Culturen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en
de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen,
vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Between2Culures / Tussen2Culturen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de
overeenkomst als ontbonden en heeft Between2Culures / Tussen2Culturen het recht om
schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Between2Culures / Tussen2Culturen, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Between2Culures /
Tussen2Culturen het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel
alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
levering niet aan Between2Culures / Tussen2Culturen kan tegenwerpen.

Levertijd

1. De door Between2Culures / Tussen2Culturen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant
bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Between2Culures /
Tussen2Culturen door Between2Culures / Tussen2Culturen schriftelijk danwel elektronisch is
bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin
het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Between2Culures / Tussen2Culturen niet binnen 14
dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig
kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens
het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te
laten maken, bij gebreke waarvan Between2Culures / Tussen2Culturen niet aansprakelijk kan worden
gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden
aan Between2Culures / Tussen2Culturen, bij gebreke waarvan Between2Culures /
Tussen2Culturen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder
andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
o zaken van Between2Culures / Tussen2Culturen die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Between2Culures / Tussen2Culturen de polis van deze
verzekeringen ter inzage.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het
risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel
voor rekening van de klant.

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor Between2Culures / Tussen2Culturen enkel inspanningsverplichtingen, geen
resultaatsverplichtingen.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door
ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de
klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten
behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Between2Culures / Tussen2Culturen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Between2Culures / Tussen2Culturen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening
(gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Between2Culures / Tussen2Culturen tijdig kan
beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Between2Culures / Tussen2Culturen tijdig kan beginnen
aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren
voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van
de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Between2Culures /
Tussen2Culturen.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard
van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Between2Culures / Tussen2Culturen de
betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Between2Culures /
Tussen2Culturen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de
uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra
kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Between2Culures / Tussen2Culturen en de klant wordt aangegaan voor de
duur van 3 Maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn
stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de
overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn
moet de klant Between2Culures / Tussen2Culturen schriftelijk in gebreke stellen.

Intellectueel eigendom

1. Between2Culures / Tussen2Culturen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder
auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen,
tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen,
modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Between2Culures / Tussen2Culturen (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter
beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Between2Culures /
Tussen2Culturen ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Between2Culures /
Tussen2Culturen waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk
is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Between2Culures /
Tussen2Culturen schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie
ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is
geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van
de klant
o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende
overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over
intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam
een onmiddellijk opeisbare boete.
• is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
• is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag
dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure
nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige
rechten van Between2Culures / Tussen2Culturen waaronder zijn recht om naast de boete
schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Between2Culures / Tussen2Culturen tegen alle aanspraken van derden die verband
houden met de door Between2Culures / Tussen2Culturen geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Between2Culures / Tussen2Culturen geleverd product of verleende dienst zo
spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Between2Culures / Tussen2Culturen daarvan zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de
hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Between2Culures / Tussen2Culturen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering
van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat Between2Culures / Tussen2Culturen in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
dat Between2Culures / Tussen2Culturen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te
verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Between2Culures /
Tussen2Culturen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Between2Culures /
Tussen2Culturen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Between2Culures / Tussen2Culturen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van
hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst
aan Between2Culures / Tussen2Culturen verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Between2Culures / Tussen2Culturen

1. Between2Culures / Tussen2Culturen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt
indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Between2Culures / Tussen2Culturen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts
aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
overeenkomst.
3. Between2Culures / Tussen2Culturen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Between2Culures / Tussen2Culturen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke
van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de
aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Between2Culures / Tussen2Culturen vervalt in elk
geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee
wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Between2Culures /
Tussen2Culturen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze
tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Between2Culures / Tussen2Culturen niet blijvend of
tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Between2Culures /
Tussen2Culturen in verzuim is.
3. Between2Culures / Tussen2Culturen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien
de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel
indien Between2Culures / Tussen2Culturen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede
grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van Between2Culures / Tussen2Culturen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de
klant niet aan Between2Culures / Tussen2Culturen kan worden toegerekend in een van de wil
van Between2Culures / Tussen2Culturen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Between2Culures / Tussen2Culturen kan
worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Between2Culures / Tussen2Culturen 1 of meer
verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort
totdat Between2Culures / Tussen2Culturen er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Between2Culures / Tussen2Culturen is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding
verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Between2Culures / Tussen2Culturen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Between2Culures / Tussen2Culturen zoveel mogelijk vooraf met de
klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Between2Culures /
Tussen2Culturen.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat Between2Culures / Tussen2Culturen bij het opstellen van de
voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Between2Culures / Tussen2Culturen is gevestigd /
praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen
tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.